Skip to main content
search
0

Privacy verklaring

Uw privacy

DRTC BV en haar werkorganisatie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DRTC BV persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten, cursisten en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DRTC BV zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze diensten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DRTC BV, Oosterhavenweg 22, 4382 NL Vlissingen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor DRTC BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties verzamelt en verwerkt DRTC BV hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, adresgegevens, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke/mobiele telefoonnummer, geboorte datum, geboorte plaats en emailadres:

  • Wanneer u producten en/of diensten van DRTC BV afneemt. Dit kan via onze website, onze administratie, bij bezoek aan uw bedrijf door onze accountmanager;
  • Wanneer u contact heeft met DRTC BV. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het aanmeldformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie via social media, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, inschrijft voor cursussen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om relaties van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij DRTC BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.
  • Een kopie van uw paspoort, monsterboekje, vaarbevoegheidsbewijs of oude certificaten van eerder gevolgde trainingen en opleidingen is soms nodig voor de juiste tenaamstelling en opmaak bij de afgifte van een certificaat.

Nieuwsbrief en cursusagenda

Wij bieden u een nieuwsbrief & cursusagenda waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Als u een aanmeldformulier via de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door DRTC BV. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar DRTC BV, onder vermelding van AVG, [email protected]

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) indien noodzakelijk door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Van bepaalde cursussen worden de examens afgenomen door een externe partij, zoals bijvoorbeeld de divisie CCV van het CBR, Agentschap Telecom, NIBHV, Het Oranje Kruis, IFV, VAMEX en PBNA. Uw Burgerservicenummer (BSN) is soms nodig om het examen aan te kunnen vragen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt in een bijlage welke instellingen het BSN-nummer mogen/moeten gebruiken. Klik hier voor het document van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het overzicht van organisaties die het BSN gebruiken.

Uitsluitend indien de examinering hiervoor verloopt via een externe partij, dient u soms ook uw BSN op te geven. In alle andere gevallen hoeft u deze niet aan ons door te geven. Staat in dit laatste geval uw BSN op uw paspoort, dan kunt u deze op de kopie voor ons onleesbaar maken.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt DRTC BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

DRTC BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DRTC BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DRTC BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: DRTC BV, t.a.v. de directie, Postbus 36 4380 AA Vlissingen of per e-mail: [email protected].

 

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden