Skip to main content
search
0

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities

 1. DRTC: De Ruyter Training & Consultancy B.V., gevestigd te Vlissingen, KvK-nummer 22039605 inclusief haar dochtermaatschappijen DRTC Groningen B.V., KvK-nummer 72967935 en De Ruyter Training & Consultancy Onderwijs B.V., KvK-nummer 62537024.
 2. Klant: degene met wie DRTC een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: DRTC en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens DRTC.
 2. DRTC en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. DRTC en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van DRTC zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Artikel 4 – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag DRTC de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt DRTC slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 Annuleringen

 1. DRTC hanteert annuleringsvoorwaarden bij het annuleren van trainingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “open trainingen” en “maatwerk trainingen”. Voor maatwerk trainingen wordt altijd een offerte gemaakt.
 2. Maatwerk trainingen kunnen tot 14 werkdagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd.
 3. Bij annuleringen van maatwerk trainingen van 14 werkdagen of minder voor aanvang van de training, wordt 100% van de cursusprijs gefactureerd.
 4. Open trainingen kunnen tot 5 werkdagen voor aanvang van de training kosteloos geannuleerd worden.
 5. Bij annuleringen van open trainingen 5 werkdagen of minder voor aanvang van de training, wordt 100% van de cursusprijs gefactureerd.
 6. Open trainingen kunnen tot 2 werkdagen voor aanvang van de training kosteloos worden omgezet naar een nieuwe datum.
 7. Bij het niet op komen dagen bij de start van de training, wordt 100% van de cursusprijs gefactureerd.

Artikel 6 – Prijzen

 1. DRTC hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, kosten voor het verbruik van (trainings)materialen en middelen, brandstofkosten, hotelovernachting, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. DRTC mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. DRTC en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als vaste prijs of als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. DRTC mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. DRTC moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. DRTC mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. DRTC zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met DRTC opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

 1. DRTC mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na factuur datum hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die DRTC hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat DRTC aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. DRTC mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag DRTC de wettelijke rente van 6% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 12% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan DRTC.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag DRTC zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van DRTC op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door DRTC, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan DRTC te verrekenen met een vordering op DRTC.

Artikel 11 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van DRTC die bij de Klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van DRTC de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 12 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en DRTC een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DRTC enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. DRTC voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. DRTC mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat DRTC op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat DRTC tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan DRTC.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert DRTC de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DRTC redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart DRTC tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door DRTC geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16 – Klachten

 1. De Klant moet een door DRTC geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant DRTC daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming DRTC hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat DRTC hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en DRTC.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat DRTC andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 17 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan DRTC.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling DRTC ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer DRTC een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid DRTC

 1. DRTC is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer DRTC aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. DRTC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer DRTC aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 20 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van DRTC vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 21 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer DRTC toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door DRTC nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DRTC in verzuim is.
 3. DRTC mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer DRTC kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 22 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van DRTC door de Klant niet aan DRTC kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor DRTC 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DRTC kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als DRTC de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. DRTC hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer DRTC hiervan voordeel heeft.

Artikel 23 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en DRTC de overeenkomst aanpassen.

Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. DRTC mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag DRTC altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal DRTC zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 25 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met DRTC aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van DRTC.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 26 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DRTC bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en DRTC is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van DRTC is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en DRTC, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 06 september 2023.